پروژه بیمارستان تخت جمشید


عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه عکس پروژه
 

 

موارد اجرا شده در پروژه
کلیه درب های بیمارستان
کلیه کانترهای پذیرش در بخش های مختلف بیمارستان
قفسه بندی و کانترهای داروخانه بیمارستان
کافی شاپ بیمارستان
قفسه بندی و کانترهای آزمایشگاه بیمارستان
کمد های رختکن کارکنان بیمارستان
کلیه ی قرنیز های بیمارستان
پارتشن بندی بخش های اداری بیمارستان