آغاز نصب پروژه ماگما - میدان تجریش


آغاز نصب پروژه ماگما - میدان تجریش

کارانو از ماه های آخر سال 93 مذاکرات خود را پیرامون پروژه 23 واحدی شرکت ساختمانی ماگما آغاز نمود، تا در نهایت در مرداد سال 94 قرارداد فیمابین امضاء شد. 

با توجه به زمان بندی فشرده در مدیریت پروژه، کارانو از مهر 94 مراحل نصب خود را در آن پروژه آغاز نمود. 

با پیشروی نصب، تصاویر مربوط به پروژه ماگما در بخش پروژه ها قابل رویت خواهد بود.